Ungdommens fylkesråd

Ungdommens fylkesråd skal jobbe for å ivareta interessene til elever og lærlinger i Viken.

I Viken fylkeskommune skal det opprettes et Ungdommens fylkesråd. Ungdomsrådet skal ivareta elevers og lærlingers interesser gjennom å:

  • styrke elevers og lærlingers medvirkning i det regionalpolitiske nivået
  • sikre elever og lærlinger medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker
  • øke elever og lærlingers samfunnsengasjement

Frem til høsten 2020 fungerer et interimsstyre for Ungdommens fylkesråd i Viken. Rådets 12 medlemmer er valgt av og blant ungdomsrådene i Østfold, Buskerud og Akershus. Leder har møte- og talerett i fylkestinget i de saker som interimsstyret for Ungdommens fylkesråd behandler.

Høsten 2020 arrangeres Ungdommens fylkesting for første gang. Der velges det første Ungdommens fylkesråd i Viken.

Les mer om Ungdommens fylkesråd på Viken.no.