Klage på karakter

Du har anledning til å klage på en karakter eller formelle feil ved eksamen. Klagen skal sendes skolen du er elev ved/skolen du tok eksamen ved som privatist.

Elever og privatister kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet eller kompetansebevis, med følgende unntak: Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil. Klageretten gjelder også dersom det er gitt "ikke vurdering" i standpunktkarakter.

Du har rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for om du vil klage. Retten til begrunnelse gjelder likevel ikke på skriftlig eksamenskarakter.

Foresatte kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. Det er ikke klagerett på underveisvurdering.

Slik går du frem for å klage

  • Klagen må være fylt inn på klageskjema og undertegnet, helst skrevet på PC og datert.
  • Alle typer klager skal sendes til rektor.
  • Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt.
  • Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter til muntlig eksamen, bør klagen begrunnes.
  • Hvis du klager på karakter til skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen.

Mer informasjon og klageskjema finner du på Viken fylkeskommunes nettsider.

Klagefrist

Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte (hvis du er under 18 år) er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort dere kjent med den.

Hvis du ber om begrunnelse for karakteren blir klagefristen avbrutt. Fristen begynner å løpe igjen når du har fått begrunnelsen.