Utlån av skolens lokaler

Det er mulig for frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner å låne skolens lokaler når skolen ikke trenger dem selv.

Som skoleeier skal Akershus fylkeskommune være en ressurs for lokalsamfunnene, også de frivillige organisasjonene. Forskrift for lån og utleie av fylkeskommunale lokaler i Akershus trådte i kraft 15. august 2014. Det gjelder en midlertidig tilpassing av forskriften, som sier at skolene ikke kan leie ut lokaler mot vederlag.

Hvem kan søke om lån av lokaler?

 • Frivillige organisasjoner, foreninger og lag i Akershus og som driver med
  • frivillig arbeid i lokalsamfunnene
  • voksenopplæringstiltak med tilskudd etter voksenopplæringsloven.
 • Offentlige institusjoner i Akershus

Frivillige organisasjoner, foreninger og lag er sammenslutninger av personer eller virksomheter som driver virke med et ikke-kommersielt formål. De er ikke registrert som selskap eller foretak i Brønnøysundregistrene.

Hva kan lånes?

Det er anledning til å søke om å låne lokaler ved alle fylkeskommunale skoler i Akershus.

I følge forskriftene kan lokalene lånes frem til kl. 21.00 på hverdager. For lokaler i skolebygg er ordningen begrenset til undervisningsåret.

Forskriften gir også anledning å søke om lån av lokaler i helger og ferier.  

Hva koster det?

 • Den som låner lokaler betaler kun for faktiske kostnader knyttet til renhold. Bygg, lokaler og type bruk er forskjellige og tidsbruk for renhold varierer. Skolen må derfor beregne antall timer for å utføre renhold i hvert enkelt utlånsforhold. Fastsatt timepris er 298 kr per time. 
 • Ved behov for overtidsbetaling, for eksempel i helger og ferier, kan satsen heves med 50 til 133 prosent.
 • Det kan søkes om å utføre arbeidsinnsats (f.eks dugnad) i stedet for å betale vederlag. Skolen bestemmer om og hvor langt dette er mulig.
 • For bruk av undervisningslokaler til voksenopplæring, trenger du ikke betale for renhold på hverdager frem til kl. 21.00.

Hvordan søke?

 • Den som søker om å låne lokaler, må fylle ut standard søknadsskjema, som sendes til den enkelte virksomheten.
 • Søker må være minst 18 år gammel.

Søknader behandles løpende. Merk at søknader om utlån med overnatting og utlån i helger og ferier må sendes skolen minimum fire uker før ønsket lånedato.

Skolen skal behandle søknaden og fatte et vedtak. 

Det er anledning til å klage på vedtak om utlån av lokaler. Klager som ikke tas til følge av skolen, avgjøres av den sentrale klagenemnd.

Kontakt

Spørsmål om utlån av lokaler rettes til den videregående skolen du ønsker å låne lokaler ved.