Den gode akershusopplæringen

I den videregående skolen i Akershus skal elevene daglig oppleve en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig og bli møtt med høye forventninger.

Å øke kvaliteten på opplæringen og forebygge frafall er et kontinuerlig arbeid. I Akershusskolen skal alle ha et godt læringsmiljø og flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring. Elevene skal dessuten få en kompetanse som gjør dem godt rustet for arbeid eller videre studier.

Plan for videregående opplæring i Akershus

Akershus fylkeskommunes ønsker å være en målrettet skoleeier som gjør et systematisk og langsiktig arbeid for å gjøre elevene best mulig faglig og personlig rustet til å ta ansvar for egne liv og bidra til fellesskapets beste.

Les om mål og satsinger for Akershusskolen i Akershus fylkeskommunes plan for videregående opplæring

Den gode akershusskolen

Gjennom satsingen «Den gode akershusskolen» har vi definert kjennetegn for kvalitet på skolen som organisasjon, opplæringen og elevenes kompetanse. Gjennom profesjonalisering av rollene som skoleeier, skoleleder og lærer skal vi gjøre Akershusskolen enda bedre og gi alle elever best mulig kompetanse for framtiden.

Les mer om Den gode akershusskolen

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Faget yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. Fylkeskommunen har utarbeidet egne retningslinjer som gir føringer for hvordan faget skal praktiseres i akershusskolen.

Les mer om yrkesfaglig fordypning

IKO-modellen

Forebygging av frafall handler om tidlig identifisering av elever i faresonen, kartlegging av årsaker og tett oppfølging i perioder. Alle de videregående skolene i Akershus fylkeskommune jobber etter IKO-modellen (Identifisering – Kartlegging – Oppfølging)

Les mer om IKO-modellen

Yrkesfagløftet

Akershus fylkeskommune vil utdanne flere fagarbeidere for å møte arbeidslivets behov for kompetanse. Opplæringen i skole må gjøre elevene godt forberedt til læretida gjennom å være arbeidslivsrelevant. I tillegg må flere søke yrkesfaglige utdanningsprogram, flere elever på yrkesfaglige utdanningsprogram må ønske å gå ut i lære, og vi må skaffe flere læreplasser.

Les mer om yrkesfagløftet